Silikon do form 3481

Xiameter® RTV-3481

Dawna nazwa produktu to Dow Corning 3481 który zminił nazwę na Silastic ® 3481 a obecna nazwa handlowa produktu to Xiameter® RTV-3481 a utwardzacza Xiameter ®RTV-3081. Baza Xiameter® RTV-3481 jest rownoważna chemicznie z produktem Xiameter® HS II M Base

Utwardzany w temperaturze pokojowej przez kondensację o doskonałych właściwościach izolujących, wysokiej odporności na wilgoć, utlenianie i warunki atmosferyczne 2-składnikowy elastomer silikonowy (baza silastic 3481 i utwardzacz Serii 81 w stosunku 20:1) o średniej twardości wykorzystywany do tworzenia form produktów wytwarzanych z poliestru, gipsu, poliuretan i żywic poliestrowych (np. części mebli z poliuretanu, biżuteria, guziki ozdobne świece, różne prototypy, żołnierzyki, sprzęt wędkarski, kopie dzieł sztuki, jak również w celach hobbystycznych i reprodukcja figur i obiektów sztuki).

Guma silikonowa Xiameter 3481 jest łatwa do wylania na powierzchnię i elastyczna w czasie użytkowania, a swoja elastyczność uzyskuje w zależności od stężenia katalizatora. Katalizator powinien być dokładnie wyważony, rozprowadzony i wymieszany ręcznie bądź mechanicznym mieszaniem. Do wymieszania należy używać czystego metalowego, szklanego lub plastikowego pojemnika.

Guma silikonowa silastic 3481 charakteryzuje się wyjątkowo adhezyjnymi właściwościami do wielu podłoży, wysoka płynnością, elastycznością i długim czasem użytkowania, wysoką elastycznością, która umożliwia łatwe wyjmowanie kopiowanych elementów o skomplikowanych kształtach oraz wysoką wytrzymałością mechaniczną. Ten wysokowytrzymały kauczuk silikonowy do wyrobu form o średniej twardości jest bardzo wytrzymały na rozdarcie i umożliwia uzyskanie struktury tiksotropowej (nierozlewającej), co pozwala stosować go na powierzchniach pionowych i nie wchodzi w reakcję z materiałami zawierającymi siarkę, doskonale nadaje się do wykorzystania w zastosowaniach architektonicznych w produkcji prototypów i akcesoria, gdzie wierność jest szczególnie istotna a wymiary i elastyczność są cecha pożądana.

Przygotowanie podłoża: dla najlepszej przyczepności oczyścić, odtłuścić powierzchnie, upewnić się że są w pełni suche przed aplikacją. Dla optymalnej adhezji, pokryć powierzchnie środkiem Dow Corning 1200 Primer. W razie potrzeby, szczególnie w przypadku podłoży o strukturze porowatej, należy zastosować odpowiedni środek antyadhezyjny, takie jak wazelina lub roztwór mydła.
Odważyć w czystym pojemniku 100 części bazy SILASTIC 3481 i 5 części utwardzacza SILASTIC 81, a następnie mieszać ze sobą dotąd, aż utwardzacz zostanie całkowicie rozprowadzony w bazie. Można stosować mieszanie ręczne lub mechaniczne. Mieszanie nie powinno jednak trwać zbyt długo, zaś temperatura mieszaniny nie powinna wzrosnąć powyżej 35°C Należy zwrócić szczególną uwagę by powietrze nie zostało uwięzione podczas procesu wymieszania składników . Jednakże, w przypadku trudności w usunięciu bąbelków zalecane jest odgazowanie próżniowe przy ciśnieniu od 10mm do 20mm słupa rtęci   przez okres 10 minut lub umieszczenie mieszaniny natychmiast po zmieszaniu w komorze próżniowej pod zmniejszonym ciśnieniem w ok.. 25-30 mm Hg. w czasie od 5-20 minut. aż całe powietrze zostanie usunięte z silikonu. Wlać mieszaną bazę Silastic 3481 i utwardzacza Silastic 81, jak szybko, to możliwe na oryginał, w celu uniknięcia napowietrzenia mieszaniny. Katalizowanie i utwardzenie nastąpi w ciągu 24 godzin (lub szybciej, w zależności od utwardzacza, jaki zastosowano), po czym może nastąpić rozdzielenie formy od materiału. Jeśli robocza temperatura jest znacznie niższa niż 23 °C czas utwardzania będzie dłuższy. Jeśli j temperatura i wilgotność są bardzo wysokie, czas katalizowania mieszaniny zostanie zmniejszony. Końcowe właściwości mechaniczne formy zostaną osiągnięte w ciągu 7 dni.

Trzeba pamiętać ,że bazę produktu 3481 należy przed użyciem dokładnie wymieszać, gdyż w trakcie długotrwałego przechowywania mogła nastąpić separacja wypełniacza. Ilość mieszanych składników nie powinna być zbyt duża, tak aby możliwe było dokładne wymieszanie bazy i utwardzacza. Każdorazowo należ sprawdzić czy wymieszany produkt nie zawiera powietrza. W przypadku jego wystąpienia zaleca się usunięcie powietrza uwięzionego w mieszaninie, przez umieszczenie jej w komorze próżniowej i odczekanie aż mieszanina spęcznieje, a następnie ponownie skurczy się. Mieszaninę pozbawioną pęcherzyków można przeznaczyć do formowania. W trakcie usuwania powietrza z mieszaniny bazy i utwardzacza w komorze próżniowej występuje 3÷5-krotny wzrost objętości mieszaniny, należy więc umieścić ją w odpowiednio dużym pojemniku.
Uwaga - zbyt długie przetrzymywanie mieszaniny w komorze próżniowej może spowodować usunięcie z niej składników lotnych, co może stać się przyczyną niewystarczającego utwardzenia grubszych elementów formy oraz uzyskania przez kauczuk silikonowy nietypowych właściwości. Należy również pamiętać, że w przypadku braku dostępu do komory próżniowej, zjawisko zatrzymywania powietrza w mieszanej masie można ograniczyć do minimum, mieszając małe ilości bazy Silastic 3481 i utwardzacza Silastic 81, a następnie powlekając oryginał (formę modelową) warstwą o grubości 1-2 mm. Tak pokrytą formę modelową należy następnie pozostawić w temperaturze pokojowej, aż z jej powierzchni znikną pęcherzyki powietrza i nałożona warstwa zacznie się utwardzać. W czasie gdy poprzednia warstwa podlega utwardzeniu należy nałożyć następną partię bazy i utwardzacza i powtarzać opisane wyżej czynności dotąd, aż zostanie wykonana ostateczna forma.
Wlewanie mieszaniny i proces utwardzania. Mieszaninę bazy Silastic 3481 i utwardzacza Silastic 81 należy wylać możliwie jak najszybciej na oryginał (formę modelową), starając się uniknąć wprowadzenia do wylewanej mieszaniny powietrza. Skatalizowana mieszanina stwardnieje do postaci sprężystego kauczuku w ciągu 24 godzin (lub szybciej w przypadku użycia utwardzacza Silastic 81-F lub Silastic 81-VF) w temperaturze pokojowej (22-24°C). Formę można wówczas oddzielić od materiału. W znacznie niższej temperaturze czas utwardzania wyraźnie wydłuża się. Jeśli temperatura otoczenia lub wilgotność są bardzo wysokie, czas użytkowania skatalizowanej mieszaniny zostanie znacznie skrócony. Odlana forma uzyska swoje ostateczne właściwości mechaniczne w przeciągu 7 dni.

Ponieważ przy kopiowaniu wyrobów w pozycji pionowej opisana wyżej metoda może sprawiać duże trudności zaleca się stosować pokrywanie modelu elastomerem według metody opisanej niżej. Szkodliwemu zjawisku rozlewaniu się skatalizowanej mieszaniny przez dodanie specjalnego dodatku o nazwie Silastic Thixo Additive. (może być dodany do 25g na 1 kg silikonu)

1. Przygotować mieszaninę Silastic 3481 w sposób uprzednio opisany.
2. Posługując się pędzlem, powlec oryginał cienką warstwą skatalizowanej mieszaniny. Gdy tylko pierwsza warstwa zacznie się utwardzać, należy powtórzyć tę operację, tak aby uzyskać powłokę o grubości >2 mm. Pozostawić do utwardzenia w temperaturze pokojowej do chwili, gdy materiał będzie lepki przy dotknięciu.
3. Przygotować nową skatalizowaną mieszaninę Silastic 3481 i dodać 3% (wagowo) dodatku Silastic Thixo Additive, a następnie całość dokładnie wymieszać, aż do uzyskania konsystencji pasty. Usuwanie z mieszaniny pęcherzyków powietrza nie jest wymagane.
4. Za pomocą szpachelki pokryć powleczony uprzednio oryginał powłoką tiksotropową dotąd, aż wypełnione zostaną wszystkie podcięcia. Pozostawić do utwardzenia przez okres 24 godzin (lub krócej w przypadku zastosowania utwardzacza Silastic 81-F lub Silastic 81-VF) w temperaturze pokojowej.
5. Przy użyciu żywicy poliestrowej lub gipsu wykonać formę podtrzymującą i poczekać, aż stężeje w kontakcie z powłoką silikonową. Następnie należy ostrożnie zdjąć formę podtrzymującą. Oderwać kauczukową formę z oryginału i umieścić w formie podtrzymującej.

Standardowym utwardzaczem dla bazy Silastic 3481 jest utwardzacz Silastic 81. Firma Dow Corning posiada w swojej ofercie inne rodzaje utwardzaczy, przeznaczonych do specjalnych zastosowań co podaje wg aktualnie obowiązującej nazwy handlowej.
- utwardzacz Xiameter 3081, standardowy umożliwiający wyjmowanie z formy po upływie 24godzin,
- utwardzacz Xiameter 3081-VF, umożliwiający wyjmowanie z formy po upływie 4 godzin,
- utwardzacz Xiameter 3081-R, pozwalający uzyskać większą trwałość formy w przypadku stosowania do odlewów żywic poliestrowych,
- utwardzacz Xiameter 3081-F, poprawiający utwardzanie bardzo cienkich sekcji (<1 mm), narażonych na działanie powietrza podczas procesu utwardzania.

Typowe właściwości białego utwardzaczy (aktualna nazwa Xiameter) przedstawia tabelka niżej: 

Utwardzacze 3081 3081-F Silawtic 81-VF Silastic 81-R
  Standardowy Szybki bardzo szybki odp. na działanie żywicy 20:1
0,834027778 0,834027778 0,834027778
czas użytk. skatalizowanej miesz. w temp. 23°C, minuty 90 do 120 30 do 45 8 do 10 90 do 120
Lepkość 200 221 364 200
         
Po utwardzaniu przez 7 dni w temp. 23°        
         
twardość (wg. Shora) 24 23 25 19
wytrz. na rozciąg. kPa 682 667 595 667
Wydł. przy zerwaniu w ,% 544 543 438 622
wytrz. matrycy 148 137 143 148
gęstość wzgl.w temp. 25°C 1,2 1,2 1,2 1,2
skurcz liniowy, % 0,2 do 0,4 0,2 do 0,4 0,2 do 0,4 0,2 do 0,4
Czas pracy po wym. godz. 42038 1-1.5 10 minut 42038
czas utwardzania, godz. 24 8 7 24

Należy pamiętać ,że utwardzacze Silastic 81-F i Silastic 81-VF należą do bardzo szybkich utwardzaczy, w wyniku czego czas użytkowania sporządzonej mieszaniny jest krótszy.
Na zakończenie omawiania produktu Dow Corning 3481 należy zwrócić uwagę, ze użytkowanie niektórych form wykonanych z kauczuków silikonowych utwardzanych kondensacyjnie wysokich temperaturach mogą ulec pogorszeniu w przypadku długotrwałego narażania ich na działanie temperatur wyższych od 150°C lub w przypadku ich długiego przechowywania w wysokich temperaturach. Może to prowadzić do zmiękczenia formy i zaniku jej elastyczności..
Chemiczna odporność całkowicie utwardzonego kauczuku silikonowego Silastic 3481 jest doskonała, podobnie jak wszystkich elastomerów silikonowych utwardzanych kondensacyjnie. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że w trakcie długotrwałego użytkowania formy żywice i inne agresywne materiały stosowane do wykonywania odlewów będą negatywnie oddziaływać na wykonane z kauczuku silikonowego formy, zmieniając ich własności fizyczne, antyadhezyjne własności ich powierzchni, a czasem nawet ich wymiary. Z tego względu formy stosowane do produkcji długich serii wyrobów powinny być poddawane okresowej kontroli.
Uwaga- kauczuk silikonowy Silastic 3481 jest produktem przemysłowym i nie wolno stosować go do wyrobu form mających styczność z produktami żywnościowymi, form do protez zębowych oraz form do wyrobów mających styczność z ludzką skórą

Przy wykorzystywaniu produktu do robienia form należy pamiętać by usunąć z modelu elementy nasączane rozpuszczalnikiem, na przykład. acetonem lub alkoholem. Na ogół wiązanie kauczuku silikonowego nie jest ograniczone do materiałów, które są wykonane z modelu. Jednakże, może okazać się konieczne namaszczenie modelu w mieszaninie składającej się z 10 części wazeliny rozpuszcza się w 90 częściach rozpuszczalnika lakowego lub innego rozpuszczalnika.
Nie wylewać elastomeru silikonowego 3481 bezpośrednio na model, lecz wypełniać stopniowo wokół modelu Gdy formy są wytwarzane w dwóch etapach, najpierw formuje się i utwardza pierwszą część i rozdziela np. wazeliną z drugim elementem. . Jeśli ma być produkowana forma z gumy lub sztywnej pianki zaleca się stosowanie Molykote ® PTFE w aerozolu, jako środka uwalniającego.

Podstawowe dane produktu Xiameter RTV-3481

Norma Treść Jednostka Wartość
Typ produktu 2 składnikowy elastomer silikonowy
Baza i utwardzacz mieszanina (100:5 wagowo)
CTM 0176 Kolor biały
CTM 0050 Lepkość przy 25 ° C mPa.s 25000
ASTM D455
Czas pracy z mieszaniną w temp. 23 ° C minut 30-120
Właściwości fizyczne. Utwardzano przez 24 godzin w temperaturze 23 ° C
CTM 0176 Wygląd po utwardzeniu szaro-biała
Temperatura pracy ° C -40 do+200
CTM 0099 Twardość Shore 21
ASTM D676
CTM 0137A Wytrzymałość na rozciąganie Mpa 4,9
ASTM D412
CTM 0137A Elongacja (wydłużanie % 560
ASTM D676
CTM 0159A Odporność na rozdarcia kN/m 26
Skurczliwość liniowa, 24 h w 70 ° C % 0,2-0,5

CTM: Metoda badania Corporate, kopie CTM dostępne na żądanie.
ASTM: Amerykańskie Stowarzyszenie Badań i Materiałów.

Opakowania: Baza Silastic 3481 dostępna jest w pojemnikach o wadze 5 kg, 20 kg i 200 kg.
Utwardzacze Silastic z serii 81 dostępne są w pojemnikach o wadze 0,25 kg; 1 kg i 10 kg.
Baza Silastic 3481 i utwardzacz Silastic 81 dostępne są również w zestawach o wadze 1,05 kg.
Dodatek Silastic Thixo Additive dostępny jest w pojemnikach o wadze 100 g i 500 g.

Termin przydatności i magazynowanie: przy magazynowaniu w temperaturze poniżej 32 °C lub niższej , w oryginalnych opakowaniach, produkt (zarówno Silastic 3481 i utwardzacz 81-R) jest przydatny przez 9 miesięcy od daty produkcji. Okres przydatności do użytku utwardzaczy Silastic 81 i 81-T wynosi 12 miesięcy. Okres przydatności do użytku utwardzaczy Silastic 81-F i 81-VF wynosi 7 miesięcy od daty produkcji. W przypadku przechowywania dodatku Silastic Thixo Additive w temperaturze poniżej 20°C może nastąpić jego zestalenie się. Produkt można łatwo przywrócić do stanu płynnego przez zanurzenie zamkniętego pojemnika w ciepłej wodzie.

Ograniczenia: Produkt nie jest sprawdzony ani przedstawiany, jako odpowiedni do zastosowań medycznych lub farmaceutycznych oraz kontaktu z żywnością.

Tagi: Dow Corning 3481, Xiameter 3481, 2 składnikowy elastomer silikonowy, masa do tworzenia form, silikon na formy, foremki silikonowe, silikonowe formy do odlewów gipsowych, silikon formierski, formy silikonowe, materiał na formy, formy silikonowe do betonu, silikon do form, moldmaking, forma do polyresin, forma do epoksydu, forma do alabastrite, forma do żywicy poliestrowej, odlewanie żywic poliestrowych, Lasil 3481,

Dodatkowe informacje: Dow Corning 3481 zmienił nazwę na Silastic ® 3481 a obecna nazwa produktu to Xiameter® RTV-3481 a utwardzacz Xiameter® RTV-3081.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd